Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2018-04-13

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren harstadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Det är Ej tillåtet att tvätta fordon inom föreningens tomtmark.

2015-08-31

Brf Trumspelaren, en miljömedveten förening inför i sina ordningsregler ett förbud mot att tvätta fordon på föreningens mark.

Brf Trumspelaren har under många år arbetat för en bättre miljö inom föreningen och såväl i vårt närområde. Det innebär att alla medlemmar likväl boende i föreningen måste dra sitt strå till stacken för en bättre miljö.
Vi fortsätter detta arbete och säger numera också ett tydligt Nej till att tvätta bil / MC och andra fordon inom föreningens tomtmark och närområde.

Det är Ej tillåtet att tex spola av MC, bil och eller andra fordon på p-platser, garageuppfarter och eller i garage.

Om du tvättar/spolar av bilen på garageuppfarten eller på gatan rinner vattnet orenat med miljöfarliga ämnen som olja och tungmetaller via gatubrunnar ut i närmaste sjö eller vattendrag där djur och växter skadas. Och det är inte bra ur miljö perspektiv.

Men jag har en bra golvbrunn i mitt garage säger då någon. En golvbrunn i garaget är inte heller så bra då den inte har en oljespärr installerat . Vilket innebär att  föroreningar (drivmedel, olja etc.) från bilen även här kan läcka ut i det kommunala avloppet.Styrelseprotokoll

2014-09-26

Vad säger juristen om styrelseprotokoll och dess tillgänglighet?

Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?
 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Protokollnumrering kan ske antingen i löpande följd oavsett år eller också kan ny nummerföljd påbörjas varje år. Styrelseprotokollen är inte offentliga.
Varken en medlem av föreningen eller utomstående har rätt att ta del av dem.
Styrelsen bestämmer med iakttagande av sin vårdplikt om spridningen av protokollen.
Revisorerna har dock alltid rätt att ta del av protokollen som de skall granska hur styrelsen har skött sig under det gångna verksamhetsåret.
Om det är någon särskild fråga som du har begärt besked om kan du alltid kräva svar från styrelsen under förutsättning att styrelsen med hänsyn till sin tystnadsplikt kan lämna ut uppgiften. Det är dock upp till styrelsen att avgöra hur svaret ska lämnas.