Bokningar

Som medlem bokar du din tvättstuga eller medlemslokaler enkelt via sidan.

Ny medlem

Här hittar du all information för dig som är ny i föreningen.

Kontakta oss

Hittar du inte det du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.

Senaste nytt


Tvättbokning via webben är igång igen!

2020-01-28

Nu kan vi åter boka tider till tvättstugan via internet.
Allt fungerar precis som vanligt.

Mvh Brf Trumspelaren

 


Informationsblad

2019-12-17

Årets sista blad är nu publicerat och kommer straxt landa i din postbox.
Vill du se den digitalt kan du klicka på länken här.


Brist på p-platser

2019-08-13

Brf Trumspelaren förfogar över ca 700 fordonsplatser. Dessa platser är fördelade på Stora parkeringen utmed munkhagsgatan samt på våra gårdar och  garage. 
För gårdsplatser och garage tillämpas kö. För platserna på stora parkeringen finns ingen kö. Dessa platser delar vi endast ut på boendekontoret  i den ordning p-platsen kommer in och i tur och ordning  på boendekontrets expeditionstider. Den som är först får den första lediga plats i mån av tillgång.
Tyvärr är efterfrågan på platserna större än tillgången. Det medför att alla inte kan få den plats man så starkt önskar. Detta är dessvärre inget vi kan göra mycket mer åt då vi inte förfogar över fler platser i dagsläget.
Vi jobbar ständigt för att frigöra platser men utan er hjälp är det svårt att få fram fler platser. Är du inte i behov av din fordonsplats, var vänlig och lämna tillbaka den till föreningen.

TIllämpningsregel
Föreningen tillämpar ett kösystem för att tilldela p-platser på gård, el-plats, MC-plats.

P-platser på Stora parkeringen tilldeas på boendekontoret ordinarier öppettider i mån av tillgång.
Förening har en begränsat antal med platser tillgängliga för föreningens medlemmar. Då det är många som önskar p-plats tillämpar vi kö-system för detta. För att komma i kö måste mn säga till på boendekontoret om att man önskar stå i kö.
När det blir en medlems tur i kön, blir medlem kontkaktad av föreningen enligt registrerad kontaktinformation hos Trumspelaren. Svarar man inte på erbjudandet inom angiven tid  om erbjuden p-plats går förfrågan vidare till nästa medlem i kön.
För att bli tilldelad en p-plats måste man bo i Brf Trumspelaren, vara registrerad på ett lagligt påställt fordon.

Har du frågor om detta är du välkommen till Brf Trumspelarens Boendekontor och eller även läsa om detta i Brf Trumspelarens Ordningsregler.


Ny utrustning i gymmet

2019-07-09

Vi har nu bytt ut utrustningen i gymmet med fräscha maskiner. De vi hade tidigare var gamla och slitna. 
Iom att vi numer har en årsavgift på gyummet för alla hushåll kan vi erbjuda bättre maskiner och miljö för träning.

VI har även utfört golvvård i lokalerna samt lagt in en hel matta i första rummet.
Maskinerna är av ny typ där man får stå mera och sitta mindre. Vi har även nya träningscyklar mm för mer pulshöjande aktivteter.

OBS! Hålla alla fönster stängda för nättre miljö.
Tänk på att det inte är tillåtet att öppna fönstren. Om man gör det förstör man innemiljön i gymmet och den AC som finns installerad kan inte arbeta optimalt.


Rökning förbjuden

2019-07-01

Idag träder en ny lag in om Rök Förbud på vissa platser.
From 1 juli är det förbjudet att röka på vissa platser inom Brf Trumspelaren. Det är en av de nya nationella lagar som trädet i kraft. Du har för en tid sedan i din brevlåda fått information hur detta påverkar föreningen.
Detta innebär att det inte är tillåtet att röka på våra uteplatser, pergola, lekplatser, entréer med mera. Se utskickad information. Självklart kan du alltid finna samma information på vår webb.


Renovering och ändring av lägenhet

2019-04-27

Renovering av lägenhet:

OBS! Alla typer av renoveringar ska godkännas av styrelsen i föreningen.

I bostadsrättslagen och föreningens stadgar finns regler gällande bostadsrättshavarens ändringar i lägenheten. Av dessa framgår att bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd får utföra åtgärder i lägenheten som innefattar

  • ingrepp i bärande konstruktionen
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, el och ventilation
  • annan väsentlig förändring av lägenheten

Använd med fördel den blankett som finns att ladda ned på föreningens hemsida.

Kom ihåg att vissa ändringar innebär att man också̊ måste ha ett godkänt bygglov eller att en bygganmälan görs. Reglerna kan skilja sig åt från kommun till kommun och det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att kontrollera och ansöka om detta. Observera att ett beviljat bygglov hos kommunen inte innebär att ni automatiskt har tillstånd av styrelsen. Godkänt bygglov skall biläggas ansökan om sådant finns.

  • Kontakta kommunen för att få fram ritningar, ex konstruktionsritningar.
  • Planlösningsritning kan tas fram genom Riksbyggens förvaltare.

Vid ingrepp i bärande konstruktioner måste en byggnadskonstruktör konsulteras så att inte byggnadens hållfasthet riskeras. Intyg skall biläggas ansökan till styrelsen. Observera att borttagande även av icke bärande väggar kan påverka lägenheten väsentligt och därmed kräva styrelsens tillstånd. Vi rekommenderar därför att styrelsens tillstånd alltid inhämtas för borttagande av väggar.

Renoveringen måste utföras på ett fackmannamässigt sätt och vilka auktoriserade entreprenörer man använder ska anges i ansökan, ex vvs, el, ventilation.

Observera att eventuella framtida problem som kan uppkomma som följd av renoveringen, exempelvis bärighetsproblem p.g.a. rivna väggar eller vattenskador p.g.a. felaktiga utföranden, kan du som bostadsrättshavare komma att hållas ansvarig för även om styrelsen gett tillstånd till åtgärden. Att styrelsen godkänner åtgärden innebär inte att styrelsen eller föreningen tar över ansvaret för utförandet. Finns det tveksamheter skall fackman alltid kallas in.

Generella förhållningsregler 
Tänk alltid på följande saker när du skall genomföra renoveringar i din lägenhet

  • Alla renoveringar skall vara fackmannamässigt utförda.
  • Buller som kan störa närboende bör minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Meddela grannarna i förväg om du vet att det kommer att låta mycket. Grannarna ska meddelas genom en lapp i porten och via brev till varje lägenhet.

Det är inte tillåtet att förvara material eller skräp i trapphus, på gård eller i andra gemensamma utrymmen. Vid borttransport av byggavfall mm. ansvarar bostadsrättshavaren för att trappor, hissar och övriga gemensamma utrymmen städas.

Behöver vatten, el etc. som påverkar andra boende stängas av måste detta tydligt aviseras berörda i förväg och Riksbyggens felanmälan skall informeras om detta. Behöver man fastighetsskötarens hjälp med exempelvis en vattenavstängning eller dylikt kan man höra av sig till Riksbyggens felanmälan några dagar i förväg och boka en tid.

En styrelse kan vägra att medge förändringar om de är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Styrelsen bör inte ha rätt att säga nej till begärd ändring utan att ange sakliga skäl men råder oklarhet om detta kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren visar att ändringen kan utföras utan att föreningens hus skadas eller att olägenhet uppkommer. Observera då att om inget annat är beslutat av föreningen står ni själva för alla eventuella kostnader förknippade med utredningar, eventuella konstruktörer, bygglov mm.

Om en bostadsrättshavare genomför en tillståndspliktig ändring i lägenheten utan tillstånd, kan föreningen kräva att bostadsrättshavaren återställer lägenheten till tidigare skick om ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Observera att reglerna om ändringar/renoveringar/ombyggnationer gäller för åtgärder i själva lägenheten. En bostadsrättshavare får inte göra någon ändring utanför sin lägenhet. De delar av huset som finns utanför lägenheten bestämmer föreningen över. Samma princip gäller föreningens mark.

Övrig information och råd

Många enklare renoveringar kan man utföra själv men vid exempelvis våtrumsarbeten eller förändring av elledningsnätet bör alltid ett auktoriserat företag anlitas. Efter utförd ändring/renovering/ombyggnad skall man erhålla ett intyg eller annan handling som styrker behörighet samt att arbetet utförts av fackman enligt gällande branschregler.

Om man inte kan uppvisa att renoveringen utförts enligt branschorganisationernas för uppgiften godkända personer kan skadeersättning minska eller helt utebli från försäkringsbolag vid eventuell framtida skada.

 


Vem Äger Riksbyggen

2019-01-19


Lokala Ordningsregler, stadgar och blanketter till ditt boende

2018-04-13

Som nyinflyttad i en bostadsrätt måste man informera sig om föreningens alla regler.

Brf Trumspelaren harstadgar,  Lokala Ordningsregler och annan information som det är din skyldighet som boende att hålla reda på. 

Brf Trumspelarens Lokala Ordningsregler uppdateras med jämna mellanrun och efter behov. Vi annonserar alltid på hemsidan samt I Informationsbladet att det finns nya och uppdaterade regler att ta till sig.

Dessutom är det viktigt att känna till vad som förväntas av mig som boende I en bostdsrätt gentemot föreningen. Mer om detta kan du läsa I Riksbyggens document Medlem I en bostdsrätt.

Behöver du hyra ut din lägenhet i andra hand har du en blanket för det nedan.

Nedan finner du länkar till några viktiga dokument som kan vara bra att ha läst igenom. Skriv gärna ut dem och placera dem i din lägenhetspärm. 

 


Trumspelarens kontor, Öppettider

2016-02-21

Kontoret finns på Munkhagsgatan 92A, markplan, ingång  från baksidan. På dörren står det Kontor.

Kontoret har regelbundna öppettider enligt nedan:

Onsdag 18:00-19:30
Måndag 15:30-17:00 , endast sista måndagen i månaden.
Avvikelser från dessa öppettider under jul och nyår samt sommarperiod  meddelas i Brf Trumspelaren informationsblad, hemsida och facebook.

Du kan också kontakta föreningen via
e-post:trumspelaren@trumspelaren.se samt efter överenskommlese via telefon 013-157855.
Telefonen är ej bemannad förutom under kontorstid. Vi prioriterar alltid besökare på kontoret före telefonsamtal vilket innebär att vi endast kan svara i mån av tid.

Vid fel och brister i fastigheten skall alltid Riksbyggen Felanmälan kontaktas 0771 860860.